Wykres dnia: zemsta starej gospodarki

Jednym z głównych motywów inwestycyjnych drugiej połowy 2021 roku jest istotny wzrost cen surowców, w tym surowców energetycznych i związany z tym wzrost cen towarów i usług, dla których ceny surowców są kluczowym elementem kosztowym. Inwestycyjna gwiazda 2021 roku na GPW – Bumech – jest bezpośrednim beneficjentem tego motywu.

Jeff Currie z Goldman Sachs zwrócił uwagę na trzy fundamentalne przyczyny podwyższonych cen surowców:

  • udana stymulacja fiskalna
  • zakłócenia w łańcuchu dostaw
  • niedoinwestowanie

Pierwsza przyczyna ma charakter popytowy. Programy stymulacji fiskalnej, które uzupełniły stymulację monetarną znaną z globalnego kryzysu finansowego, okazały się skuteczne w przekazaniu pieniędzy szerokim grupom ludzi i skłonieniu ich do konsumpcji. W efekcie obserwujemy w 2021 roku gwałtowny wzrost popytu. Podaż, mimo powrotu, do poziomów przed-covidowych nie jest w stanie odpowiednio szybko na ekstra-popyt.

Druga przyczyna związana jest z faktem, że wiele dziedzin gospodarki, w których obserwujemy gwałtowne wzrosty cen w drugiej połowie 2021 roku (surowce energetyczne, metale, transport) znana jest z wąskich gardeł produkcyjnych i logistycznych. Zakłócenia na jednym etapie łańcucha dostaw powodują problemy na jego kolejnych etapach a zjawisko to potęgowane jest przez racjonalne działania ostrożnościowe w takich okolicznościach czyli budowanie zapasów.

Bohaterem wykresu dnia jest trzecia przyczyna – niedoinwestowanie. Branże, w których miały miejsca gwałtowne wzrosty cen mają za sobą kilkuletnie okresy niskich inwestycji, w niektórych przypadkach niewystarczających nawet na utrzymanie istniejących zdolności produkcyjnych. To zjawisko polscy inwestorzy powinni kojarzyć z niedawnej historii notowanych na GPW spółek górniczych.

Analitycy Goldman Sachs nadali chwytliwą nazwę opisanemu wyżej zjawisku: zemsta starej gospodarki. W dyskusji publicznej, zwłaszcza tej do której wkrada się element polityczny, podkreśla się jedną z dwóch głównych przyczyn niedoinwestowania: transformację klimatyczną czyli ogół działań na rzecz redukcji CO2. Warto zauważyć, że istnieje druga przyczyna niedoinwestowania w wielu branżach starej gospodarki: niskie stopy zwrotu.

Wiele branż starej gospodarki, takich jak wydobycie surowców energetycznych, w ostatniej dekadzie oferowało niskie stopy zwrotu inwestorom. W efekcie, jak ujął to Jeff Currie kapitał popłynął od Exxonów do Amazonów tego świata. Trudno mówić o niedoinwestowaniu w starej gospodarce bez wspomnienia choćby o „wielkiej spalarni” kapitału, jaką okazał się sektor ropy łupkowej w USA, zwłaszcza w jego wczesnej fazie rozwoju, w której liczyło się tylko zwiększanie potencjału produkcyjnego.

Tym niemniej czynnik klimatyczny odgrywa ważną rolę we wspomnianym niedoinwestowaniu. Pokazuje to wykres z raportu Carbonomics, który przedstawia prognozowany wskaźnik reinwestycji w 2022 roku w porównaniu do średniej z ostatniej dekady dla sektorów o dużej i małej intensywności CO2:

Za Goldman Sachs

Warto zwrócić uwagę na dwie kwestie zasygnalizowane na powyższym wykresie. Dane dotyczą prognoz na 2022 rok, które powinny przynajmniej częściowo uwzględniać wzrost cen z 2021 roku, a więc potencjalny wzrost atrakcyjności biznesowej. Czynnik klimatyczny może sprawić, że wyraźnie wyższe ceny nie będą wystarczającym sygnałem do zwiększenia inwestycji w moce produkcyjne. Przynajmniej od strony podażowej wysokie ceny mogą tym razem nie być „lekarstwem na wysokie ceny”. Druga idea zasygnalizowana na wykresie dotyczy faktu, że w ramach czynnika klimatycznego równie dużym problemem co sama intensywność emisji może być niepewność regulacyjna.

Intuicja inwestycyjna podpowiada, że takie nagromadzenie biznesowych zakłóceń, niepewności regulacyjnej i zmienności cen powinno generować okazje inwestycyjne. Powyższe czynniki zwiększają bowiem tendencje rynku finansowego do przereagowywania w jedną i drugą stronę. Inwestorzy chcący skorzystać z takich rynkowych okazji powinni się jednak liczyć z wysoką zmiennością cen i uwzględnić ją w swoim planie inwestycyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.