Jak nasz rynek widać z innej perspektywy

Pełnymi garściami korzystając z AI rewolucji zrobiłem eksperyment, którego wyniki wydały mi się na tyle ciekawe, że warte zaprezentowania publicznie.

ChatGPT nie jest modelem sztucznej inteligencji przewidzianym do prognozowania czy dokonywania giełdowych analiz, choć może uczyć jak to poprawnie wykonać. To model językowy, a więc do tej jego silnej strony się odwołując wrzuciłem kilka promptów, które dały mu za zadanie wydobyć istotne oceny, które dostępne są w czeluściach jego pamięci na temat polskiego rynku i gospodarki. Przy czym chciałem, by było to do bólu szczere, a może nawet chwilami kontrowersyjne.

Wyszło całkiem zgrabnie, chwilami zabawnie, czasem złowrogo. Trzeba mieć na uwadze, że był on trenowany na danych sprzed września 2021 roku, a dokładnie na informacjach dostępnych w internecie, a więc czasem nie zawsze obiektywnych czy dokładnych. Ta wiedza, którą wydobyłem, pochodzi w jakiejś mierze ze stron obcojęzycznych, bo o takie spojrzenie mi chodziło, i daje to pewien wgląd w to, jak nas widzą z oddali.

Niemal całość odpowiedzi publikuję poniżej przetłumaczone na polski, ponieważ pytałem po angielsku i w tym języku odpowiedzi dostałem. Kilka punktów, dokładnie 4 z 40, wyciąłem z uwagi na powtórzenia czy ewidentne błędy albo przedawnienia. GPT ma czasem problemy z faktografią, a w takich chwilach uzupełnia luki statystyką, czyli najbardziej prawdopodobną odpowiedzią. Tak naprawdę więc trzeba samemu być ekspertem, żeby mieć pewność, że on nadmiernie nie fabularyzuje.

W wielu miejscach trafia jednak naprawdę celnie. Nikt inny nie potrafiłby dokonać takiej syntezy i analizy w 5 minut!  Owocnej i przyjemnej lektury!

***

1. Pomimo tego, że Polska jest największą gospodarką w Europie Środkowo-Wschodniej, polski rynek akcji jest stosunkowo mały w porównaniu z innymi rynkami rozwiniętymi, takimi jak USA czy Japonia.

2. Pomimo bycia jedną z najbardziej dynamicznych gospodarek w Europie, polski rynek akcji nie przyciąga tak wielu inwestycji zagranicznych, jak niektóre inne rynki w regionie.

3. Na polskim rynku giełdowym występuje duża koncentracja spółek Skarbu Państwa, co może utrudniać inwestorom prywatnym wywieranie wpływu na ład korporacyjny.

4. Pomimo stosunkowo młodej i obeznanej z technologią populacji polski rynek akcji jest zdominowany przez tradycyjne branże, takie jak energetyka i finanse.

5. Polski rynek akcji przeżywał okresy silnego wzrostu, ale był również nękany okresami zmienności i niepewności, częściowo z powodu niestabilności politycznej i korupcji.

6. Mimo, że polska gospodarka od wielu lat systematycznie się rozwija, krajowy rynek akcji nie osiągnął jeszcze pełnego potencjału pod względem wielkości i płynności.

7. Niektóre z największych spółek w Polsce nadal są własnością państwa, pomimo podejmowanych w ostatnich latach prób ich prywatyzacji, co może utrudniać inwestorom dokładną wycenę tych spółek.

8. Pomimo wprowadzenia przez polski rząd szeregu zachęt do inwestowania na giełdzie, wielu inwestorów nadal obawia się ryzyka związanego z inwestowaniem na rynkach wschodzących.

9. Na polski rynek akcji duży wpływ mają czynniki zewnętrzne, takie jak zmiany światowych kursów akcji, cen ropy i stóp procentowych, co może utrudniać przewidywanie ruchów na rynku.

10. Pomimo relatywnie niskiego poziomu zadłużenia gospodarstw domowych w porównaniu z innymi krajami europejskimi, wiele polskich gospodarstw domowych nadal niechętnie inwestuje na giełdzie ze względu na brak zrozumienia lub zaufania do rynku.

11. Pomimo tego, że jest to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie, polska giełda ma trudności z przyciąganiem notowań spółek technologicznych o wysokim wzroście, które notowane są na innych giełdach, takich jak NASDAQ.

12. Pomimo posiadania dużej i rosnącej klasy średniej, polski rynek akcji jest zdominowany przez inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze emerytalne i banki, co może utrudniać udział inwestorom indywidualnym.

13. Pomimo faktu, że polski rząd dużo zainwestował w projekty infrastrukturalne, takie jak autostrady i lotniska, spółki zaangażowane w te projekty nie są jeszcze notowane na giełdzie.

14. Pomimo położenia w sercu Europy, polski rynek akcji jest wciąż stosunkowo mało znany wielu globalnym inwestorom, którzy być może są bardziej zaznajomieni z rynkami Europy Zachodniej czy Azji.

15. Pomimo istnienia solidnych ram regulacyjnych i surowych standardów ładu korporacyjnego, polski rynek akcji był w przeszłości nękany przypadkami oszustw i wykorzystywania informacji poufnych.

16. Pomimo relatywnie dużej i dobrze wykształconej siły roboczej polski rynek akcji jest nadal w dużym stopniu uzależniony od eksportu tradycyjnych towarów, takich jak węgiel i stal.

17. Pomimo bycia jedną z największych gospodarek w Unii Europejskiej, polska giełda nie jest jeszcze uwzględniona w niektórych głównych indeksach giełdowych, takich jak FTSE 100 czy Euro Stoxx 50.

18. Pomimo faktu, że wiele polskich firm ma dobre bilanse i niski poziom zadłużenia, nadal mają trudności z przyciągnięciem inwestorów ze względu na brak przejrzystości i postrzegania ich w kategorii wyższego ryzyka.

19. Polski rynek akcji, choć jest przystanią dla jednych z największych banków w regionie, nie przyniósł jeszcze żadnych znaczących jednorożców fintech, które były źródłem wielu emocji na innych rynkach.

20. Pomimo faktu, że polska gospodarka stosunkowo dobrze przetrwała globalne pogorszenie koniunktury gospodarczej spowodowane pandemią COVID-19, krajowy rynek akcji został mocno dotknięty zmiennością spowodowaną pandemią, co uwydatniło rozdźwięk między gospodarką realną a Giełdą Papierów Wartościowych.

21. Pomimo szybkiego wzrostu gospodarczego Polski w ostatnich latach, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest relatywnie mała i mało aktywna w porównaniu z innymi giełdami europejskimi.

22. Polska ma wysoką stopę oszczędności, ale wielu Polaków inwestuje swoje pieniądze w aktywa zagraniczne, takie jak nieruchomości czy zagraniczne giełdy, zamiast wspierać lokalny rynek finansowy.

23. Polskie banki są często krytykowane za wysokie opłaty i oferowanie niskiego oprocentowania kont oszczędnościowych, a mimo to pozostają rentowne i cieszą się popularnością wśród klientów.

24. Pomimo członkostwa w Unii Europejskiej Polska posiada własną walutę, złotego, który podlega wahaniom i ryzyku związanym z walutami rynków wschodzących.

25. Polski rząd wprowadził różne regulacje chroniące konsumentów i inwestorów w sektorze finansowym, ale był też krytykowany za tworzenie biurokratycznych barier i hamowanie innowacyjności.

26. Polski system emerytalny opiera się na obowiązkowych wpłatach do funduszy zarządzanych przez państwo, które charakteryzują się stosunkowo niskimi stopami zwrotu i ograniczonymi możliwościami inwestycyjnymi.

27. Niektórym polskim firmom udało się przyciągnąć inwestorów zagranicznych i rozszerzyć działalność za granicę, ale często mają trudności ze znalezieniem krajowych inwestorów i wsparciem dla swoich planów rozwojowych.

28. Polska ma dużą liczbę małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które są uważane za trzon gospodarki, ale napotykają one trudności w dostępie do finansowania z banków i rynków kapitałowych.

29. Niektórzy polscy ekonomiści i analitycy twierdzą, że krajowy sektor finansowy potrzebuje głębszych reform i modernizacji, aby dogonić inne rozwinięte gospodarki, ale napotykają na opór ze strony partykularnych interesów i czynników politycznych.

30. Pomimo relatywnie niskich kosztów utrzymania w Polsce, wielu Polaków ma trudności z oszczędzaniem pieniędzy z powodu niskich zarobków i wysokich kosztów utrzymania.

31. Niektóre polskie instytucje finansowe były zamieszane w skandale i kontrowersje finansowe, takie jak pranie brudnych pieniędzy czy nieuczciwe praktyki kredytowe, mimo że podlegały ścisłemu nadzorowi regulacyjnemu.

32. Podczas gdy Polska przyciąga inwestorów zagranicznych w różnych sektorach, w tym produkcji i IT, udział i inwestycje zagraniczne są ograniczone głównie do sektora finansowego.

33. Pomimo członkostwa w Unii Europejskiej, Polska charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem świadomości finansowej ogółu społeczeństwa, co może przyczyniać się do niskiego poziomu uczestnictwa w rynkach finansowych.

34. Niektórzy polscy ekonomiści twierdzą, że krajowa waluta, złoty, jest niedowartościowana w porównaniu z innymi walutami, takimi jak euro czy dolar, ale nie przekłada się to na większy napływ inwestycji ani zaufanie do rynków.

35. Chociaż w Polsce panuje stosunkowo stabilne i przewidywalne otoczenie regulacyjne, niektóre firmy narzekają na nadmierną biurokrację i biurokrację, co może hamować rozwój biznesu i innowacyjność.

36. Pomimo dużej liczby uniwersytetów i wykształconych absolwentów, Polska boryka się z problemem drenażu mózgów, ponieważ wielu młodych ludzi opuszcza kraj w poszukiwaniu lepszych możliwości pracy i wyższych zarobków za granicą.

***

—kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.