Jak zreplikować indeks mWIG40?

Chwilę przed debiutem nowego funduszu BETA ETF mWIG40TR proponujemy poniżej tekst, który przybliży jego właściwości, cele i sposób tworzenia.

Informacje poniższe publikujemy dzięki uprzejmości p. Mateusza Muchy z Beta Securities Poland. W wersji slajdowej tekst ów pojawił się na profilu twitterowym @EtfBeta. Zdecydowaliśmy się opublikować go w pełnej wersji tutaj na blogach ze względu na jego edukacyjne i informacyjne walory.

*****

BETA ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Podstawowe informacje

• Prospekt emisyjny, karta funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów zostały opublikowane na stronie Towarzystwa:  https://agiofunds.pl/dokumenty/beta-etf-mwig40tr/. Dodatkowo na stronie funduszu: https://agiofunds.pl/beta-etf-2-2/ zostały zamieszczone dodatkowe informacje wymagane przepisami funduszu, praktyką rynkową i wolą Funduszu.

• Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 czerwca 2019 roku

• Fundusz BETA ETF mWIG40TR został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 31 lipca 2019 roku

• W dniu 16 lipca zakończono emisję certyfikatów serii A (tzw. kapitał seedowy).  Zebrano ponad 5 mln złotych, które zostały zainwestowane w dniu 13 sierpnia 2019 roku. Od tego dnia Fundusz codziennie publikuje raport bieżący z wyceną aktywów, aktywów netto i aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.

• Fundusz został stworzony przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przy merytorycznym wsparciu Beta Securities Poland.  Do zarządzania funduszem zostali powołani Kazimierz Szpak (AgioFunds, Beta Securities Poland) oraz Zbigniew Kowalczyk (AgioFunds). Rolę Oferującego w ramach oferty publicznej funduszu oraz Animatora emitenta będzie pełnił Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.  Depozytariuszem funduszu jest mBank. Certyfikaty inwestycyjne funduszu zgodnie z uchwałą Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zostały zarejestrowane w liczbie nieograniczonej co umożliwia ciągłą kreacje certyfikatów w odpowiedzi na zapisy inwestorów.  Certyfikaty inwestycyjne zostały dopuszczone przez Giełdę Papierów Wartościowych do obrotu na rynku głównym. Pierwszy dzień notowania nastąpi 5 września 2019 roku.

BETA ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Cel inwestycyjny i ekspozycja

• Celem inwestycyjnym Beta ETF mWIG40TR jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu mWIG40TR.

•  Cel inwestycyjny Funduszu jest realizowany niezależnie od tego czy w okresach indeks mWIG40TR znajduje się w trendzie wzrostowym czy spadkowym.

• Ekspozycja na indeks mWIG40TR będzie możliwie jak najbardziej zbliżona do 100% nie mniej jednak niż 95% i nie więcej niż 105%.

• Cel inwestycyjny Funduszu jest realizowany metodą replikacji fizycznej polegającej na bezpośredniej  inwestycji we wszystkie akcje indeksu mWIG40TR. Zgodnie ze Statutem minimum 75% łącznej ekspozycji na indeks mWIG40TR musi pochodzić z bezpośredniej inwestycji w akcje. Bazując na praktyce BETA ETF WIG20TR oraz założeniach zarządzających udział ten będzie zbliżony do 100%

• Fundusz ma możliwość inwestycji w kontrakty futures na indeks mWIG40 (maksymalnie 25% ekspozycji).

• Fundusz inwestuje w spółki indeksu mWIG40TR w proporcjach analogicznych jak w indeksie, reinwestuje dywidendy zgodnie z metodyką indeksu oraz uzupełnia portfel niewielkimi pozycjami w kontraktach futures na mWIG40.

•  Na stronie www.agiofunds.pl Fundusz publikuje informacje o ekspozycji oraz o obowiązującym na następny Dzień Wykupu pakiecie akcji, który odzwierciedla strukturę Indeksu Odniesienia i odpowiada wartości jednego Certyfikatu, który Fundusz przyjmuje na potrzeby rozliczeń z Uczestnikiem w przypadku otrzymania Żądania Wykupu w Papierach.

BETA ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Płynność, Koszty, Ryzyko:

• Fundamentem płynności certyfikatów inwestycyjnych funduszy ETF jest rynek pierwotny z wbudowanym mechanizmem kreacji i umorzeń certyfikatów inwestycyjnych, który gwarantuje dostosowanie popytu i podaży certyfikatów do potrzeb rynkowych.

• Dodatkowo certyfikaty inwestycyjne funduszy ETF są przedmiotem ciągłych kwotowań animatora (market maker), który dla tych instrumentów wystawia na bieżąco odpowiednie zlecenia kupna i sprzedaży.

• Dodatkowo płynność wspierają zlecenia kupna i sprzedaży wystawione przez innych uczestników – inwestorów.

Każdy inwestor posiadający ponad 500.000 PLN w certyfikatach inwestycyjnych BETA ETF mWIG40TR może otrzymać w ramach umorzenia koszyk papierów wartościowych jakie przypadają na Certyfikat

• Fundusz pobiera opłatę za zarządzanie w wysokości 0,80% w skali roku. Jest to maksymalna opłata jaką fundusz może pobierać. Opłata jest naliczana codziennie i pomniejsza wartość aktywów funduszu.

• Koszty Funduszu zostały szczegółowo opisane w artykule 35 Statutu.

• Zapis przez rynek pierwotny następuje po wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny jednakże jest obarczony opłatą subskrypcyjną w wysokości 2% (minimum: 50 PLN). Opłata za wykup wynosi 1% (minimum: 50 PLN).

• Nabycie lub sprzedaż na GPW następuje po cenie rynkowej, której atrakcyjność jest zapewniana przez animatora emitenta oraz pozostałych inwestorów. Nie występuje opłata subskrypcyjna lub opłata za wykup a jedynie prowizja brokerska.

• Rynek wtórny (GPW) jest bardziej efektywny kosztowo przy zakupie i sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych BETA ETF

• Szczegółowy opis ryzyka znajduje się w Prospekcie Emisyjnym (rozdziały 2, 3 i 4), ryzyko zostało również opisane  w Dokumencie Zawierającym Kluczowe Informacje

• Fundusz został zakwalifikowany jako 4 w siedmiostopniowej skali co stanowi umiarkowaną klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako umiarkowane. Fundusz do swojej kategorii został zakwalifikowany na podstawie historycznej zmienności benchmarku funduszu – indeksu MWIG40TR. Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać produkt 5 lat.

• Wskaźnik ryzyka funduszu to SRI i nie jest tożsamy z SRRI (stosowaną miarą ryzyka funduszy inwestycyjnych otwartych).

Pytanie 1: Dlaczego Opłata za zarządzanie jest na poziomie 0,80% a nie 0,40% jak w WIG20TR?

Fundusz jest znacznie trudniejszy w zarządzanie niż BETA ETF WIG20TR I pośrednio też ma większe koszty z tym związane. Dodatkowo:

·        Na akcjach mWIG40 są ponad 10-krotne niższe obroty niż na WIG20

·        Na akcjach mWIG40 są prawie 3-krotnie szersze spready niż na WIG20

·        Bardzo ograniczona płynność rynku futures

·        Szerokie lub bardzo szerokie spready na rynku futures

·        Bardzo często wycena futures odbiega od swojej wartości teoretycznej.

Zakładamy powodzenie projektu I stopniowe obniżanie opłat za zarządzanie (również dla BETA ETF WIG20TR). Zwracamy uwagę, że 0,80% jest maksymalną stawką i wciąż jest to jedna z najniższych stawek w akcyjnych funduszach Inwestycyjnych w Polsce.

Pytanie 2: Czy fundusz płaci podatek od dywidend?

Nie. Fundusz otrzymując dywidendę otrzymuje ją w całości. Fundusz reinwestuje dywidendę w momencie jej oderwania zgodnie z metodologią obliczania indeksu mWIG40TR.

Pytanie 3: Ile spółek z mWIG40 BETA mWIG40TR będzie posiadać w portfelu?

Fundusz stosuje pełną replikacje fizyczną. Oznacza to, że wszystkie akcje z mWIG40TR znajdują się w portfelu funduszu w proporcjach takich jakie są w indeksie. Dodatkowa niewielka pozycja w kontraktach futures pozwala zachować elastyczność operacyjną, gdyż pozostawia niewielkie saldo gotówki przy jednoczesnym zachowaniu ekspozycji na indeks w wysokości 100%/

*****

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.