Formularz Kontaktowy

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517(dalej DM), przy ul. Marszałkowskiej 78/80 zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz 926 z późn. zm.) informuje o:
1. celu zbierania danych, tj.: uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez DM, promocji(marketingu)produktów i usług DM oraz przedmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej BOŚ S.A.) oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych,
2. przewidywanych odbiorcach danych osobowych, tj. organach administracji publicznej, organach nadzoru finansowego, organach rynku finansowego, sądach, organach egzeukucyjnych, w zakresie ich uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa,
3. prawie dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania,
4. dobrowolności podania danych.
 
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z wyżej wymienionymi informacjami oraz:
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez DM w celu promocji(marketingu) produktów i usług DM oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez przedmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej grupa kapitałowa BOŚ S.A.) moich danych osobowych w celu promocji(marketingu) produktów i usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych,
3. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od DM oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)